Szkolenie pilotów ULM

Załącznik nr 1
do umowy na szkolenie teoretyczne
zawartej z OSL "Invest Mazury"

REGULAMIN SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
W OSL "INVEST MAZURY"

1. Określenia - znaczenia

- Ośrodek - Ośrodek Szkolenia Lotniczego "INVEST MAZURY", wpisany do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod Nr 83RPS-11/2012, z siedzibą: ul. Olsztyńska 15A, 11-500 Giżycko i funkcjonujący na lotnisku Kętrzyn Wilamowo;
- Kursant - Student, Uczeń-pilot;
- Kandydat - osoba deklarująca chęć odbycia szkolenia lotniczego, która podpisała umowę na określony rodzaj szkolenia;
- Student - osoba odbywająca szkolenie teoretyczne w zakresie określonym Programem szkolenia w celu zdobycia wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa kwalifikacji lub dodatkowego uprawnienia;
- Uczeń-pilot - osoba odbywająca szkolenie praktyczne w powietrzu według zatwierdzonego Programu szkolenia w celu nabycia umiejętności pilotowania samolotu;
- Pilot - osoba posiadająca ważną licencję (świadectwo kwalifikacji) uprawniającą do pełnienia obowiązków dowódcy lub drugiego pilota, określonej kategorii statku powietrznego;
- Instruktor szkolenia teoretycznego (GI) - osoba posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz upoważniona przez kierownika szkolenia do prowadzenia nauczania wiedzy teoretycznej z danego przedmiotu;
- Instruktor szkolenia praktycznego (FI) - osoba posiadająca licencję pilota samolotowego lub świadectwo kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego z wpisanym do niej /do niego uprawnieniem instruktora;
- Samolot ultralekki - samolot którego masa całkowita do startu wynosi maksymalnie 450 kg. Jeżeli jest wyposażony w spadochronowy system ratowniczy, to jego masa maksymalna może wynosić 467,5 kg a gdy jest wodnosamolotem to maksymalna masa do startu może wynosić 495 kg;
- świadectwo kwalifikacji (UAP) - dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniający do wykonywania określonych czynności lotniczych;
- UAP - "Ultralight Aeroplane Pilot".

2. Wymagania progowe dla kandydata na pilota samolotu ultralekkiego

- wiek - ukończone 16 lat, a jeżeli nie ma ukończonych 18 lat - zgoda pisemna prawnych opiekunów;
- wykształcenie - co najmniej gimnazjalne;
- poddać się badaniom lotniczo-lekarskim w zakresie klasy 3 zdrowia;
- ukończyć i zaliczyć kurs szkolenia teoretycznego do UAP.

3. Prawa i obowiązki kursanta

Kursant ma prawo:
- zadawać pytania instruktorom szkolenia teoretycznego na każdy temat, w celu zrozumienia i poszerzenia wiedzy;
- korzystania z pomocy naukowych i ćwiczeń na samolocie pod nadzorem instruktora;
- przebywać na terenie Ośrodka w okresie trwania szkolenia w godzinach pracy Ośrodka.

Do obowiązków Kursanta należy:
- punktualne zgłaszanie się na planowane i obowiązujące zajęcia;
- uczestniczyć w zajęciach i być do nich przygotowanym w terminach określonych w harmonogramie;
- uczestniczyć w zajęciach w stanie trzeźwości, oraz nie będąc pod wpływem narkotyków, innych środków odurzających lub leków psychotropowych
- uczyć się na bieżąco wykładanego materiału w ramach nauki własnej;
- dbać o stan pomocy naukowych, pomieszczeń szkoleniowych i ich czystość;
- przystąpić do egzaminu końcowego zgodnie z planem;

4. Szkolenia teoretyczne
Zgodnie z: AMC 1.ORA; oraz ATO.230(a)

4.1. Metoda szkolenia

Szkolenie teoretyczne może być prowadzone następującymi metodami:
1) metodą stacjonarną - polegającą na przeprowadzeniu wykładów z całości materiału zawartego w Programie szkolenia;
2) metodą samokształcenia kontrolowanego - polegającą na wskazaniu kursantom w drodze konsultacji, zakresu i poziomu przyswajanej wiedzy oraz wyjaśnieniu trudniejszych tematów i przekazaniu materiałów szkoleniowych w formie papierowej lub elektronicznej;
3) metodą mieszaną - polegającą na przeprowadzeniu wykładów w ilości co najmniej 50% planowanych godzin, a pozostały czas nauki własnej w domu;

4.2. Dokumentowanie przebiegu szkolenia
Podstawowym dokumentem stwierdzającym przebieg szkolenia teoretycznego w każdej metodzie jest Dziennik lekcyjny zakładany dla każdego kursu, również w trybie szkolenia indywidualnego metodą samokształcenia kontrolowanego.

4.3. Szkolenie teoretyczne realizowane w trybie samokształcenia kontrolowanego obejmuje:
a) 60 godzin nauki indywidualnej realizowanej w domu na podstawie powierzonych przez Ośrodek materiałów obejmujących pełen zakres szkolenia teoretycznego;
b) 25 jednostek wykładów/konsultacji realizowanych w Ośrodku i mających na celu podanie zakresu i poziomu przyswajanej wiedzy;
c) sprawdzenie nauczania na podstawie egzaminów/testów dokumentujących na bieżąco (etapowo) zakres i trwałość opanowania wiedzy z każdego przedmiotu.

4.4. Struktura szkolenia teoretycznego w trybie samokształcenia kontrolowanego
Kursant otrzymuje wykaz tematów (program) z każdego przedmiotu, zestaw skryptów do samodzielnego nauczania (w formie drukowanej lub elektronicznej), instrukcje podające kolejność tematów do nauki w każdym przedmiocie, czas przydzielony na każdy temat dla indywidualnego nauczania. Dokumentem wiążącym czas i tematykę nauczania jest PLAN SZKOLENIA (harmonogram szkolenia).

4.5. Plan szkolenia (stosowany w każdej metodzie szkolenia teoretycznego)
Planowanie szkolenia opracowuje się przy udziale osoby (osób) zainteresowanych, a zawarte w planie informacje są obustronnie zaakceptowane i obejmują:
1) termin rozpoczęcia i zakończenia kursu;
2) określenie ile godzin tygodniowo może Kursant przeznaczyć na naukę;
3) zalecenia dotyczące struktury szkolenia: kolejność przedmiotów i tematów;
4) daty wykładów (konsultacji), tematy i czasookresy ich przeprowadzania;
5) kryteria oceny zaliczeń etapowych w celu określenia czy Kursant w sposób zadawalający opanował wymagane elementy szkolenia i może być dopuszczony do egzaminu końcowego.

4.6. Kontrola postępów w trakcie szkolenia metodą samokształcenia
Warunkiem pomyślnego przebiegu kursu prowadzonego metodą samokształcenia jest systematyczne nauczanie w domu. Zakłada się, że Kursant uczy się z powierzonych materiałów 2 godz. dziennie (14 godzin tygodniowo). Cykl szkolenia obejmuje okres dwumiesięczny, podzielony na konsultacje co dwa tygodnie w ilości łącznej cztery konsultacje. W czasie drugiej, trzeciej i czwartej konsultacji następuje obowiązkowy sprawdzian z zadanego materiału w każdym przedmiocie. W przypadku nie zaliczenia zadanych tematów, nie wydaje się kolejnych materiałów, a cykl szkolenia przesuwa się do czasu pozytywnego zaliczenia.
Sprawdziany etapowe przeprowadza się w zasadzie o testy wyboru obejmujące zadany materiał, dopuszcza się wyjątkowo sprawdzian ustny. Instruktorzy szkolenia teoretycznego wraz ze skryptem szkoleniowym przekażą Kursantom zestaw pytań bez odpowiedzi.

4.7. Egzamin końcowy
a) dopuszczenie do egzaminu końcowego
Do egzaminu końcowego dopuszcza się te osoby, które uczestniczyły we wszystkich planowanych konsultacjach (wykładach) oraz zaliczyły sprawdziany etapowe;
b) zasady egzaminu końcowego
Egzamin końcowy przeprowadzany jest wyłącznie w formie testu wyboru i obejmuje łącznie 120 pytań z dziewięciu przedmiotów. Każde pytanie zawiera cztery odpowiedzi z których tylko jedna jest poprawna. Do zaliczenia testu (przedmiotu) należy uzyskać minimum 75 % pozytywnych odpowiedzi. Ocenie podlega każdy przedmiot oddzielnie.
c) procedury egzaminu poprawkowego
Osoby, które nie zaliczyły egzaminu końcowego z danego przedmiotu, zdają egzamin poprawkowy z tego przedmiotu w terminie uzgodnionym z kierownikiem szkolenia i po doszkoleniu uzupełniającym. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzony na podstawie innego zestawu pytań testowych.
d) dokumentacja wyników egzaminu - dokumentami egzaminu są:
1) zbiór arkuszy testowych;
2) arkusz zbiorczy wyników egzaminu;
3) imienny protokół z egzaminu końcowego kursu;
4) zaświadczenie ukończenia szkolenia teoretycznego do świadectwa kwalifikacji (śK).

4.8. Rodzaje zajęć szkoleniowych
W szkoleniu lotniczym teoretycznym rozróżniamy następujące zasadnicze formy nauczania:
- wykład;
- konsultacje;
- zajęcia praktyczne na samolocie;
- samokształcenie.
Wykrywanie braków w procesie szkolenia teoretycznego odbywa się w drodze sprawdzianów. Kontrola postępów realizowana jest podczas całego procesu szkolenia teoretycznego. Kontrolę i ocenę postępów prowadzi instruktor oceniając poziom nabytych wiadomości i na podstawie tej oceny określa zakres dalszych procedur, niezbędnych dla zapewnienia akceptowalnego poziomu opanowania wiadomości. W szkoleniu teoretycznym kontrola postępów słuchaczy odbywa się w trakcie realizacji zajęć w formie rozmowy kontrolnej, pracy pisemnej lub egzaminu testowego wg uznania prowadzącego szkolenie. Końcową ocenę wyników szkolenia oraz postępów w szkoleniu teoretycznym przeprowadza się po ukończeniu danego etapu szkolenia i/lub kursu w formie egzaminu z zakresu wymaganej Programem wiedzy.
W przypadkach uzasadnionych efektywnością i metodyką szkolenia Kierownik Szkolenia Ośrodka ma prawo dokonania kontroli postępów słuchacza na każdym etapie szkolenia w formie rozmowy kontrolnej lub pracy kontrolnej (klasówki).
W przypadku stwierdzenia niezadowalających postępów w szkoleniu teoretycznym, instruktor lub szef szkolenia teoretycznego ma obowiązek podjąć działania zmierzające do osiągnięcia akceptowalnego poziomu wiadomości i umiejętności szkolonego. W tym celu przeprowadza dodatkowe zajęcia z przedmiotów i zagadnień, które nie zostały opanowane w stopniu wystarczającym. Dodatkowe szkolenia przeprowadza się w formie seminaryjno-konsultacyjnej, samokształcenia kontrolowanego lub wykładów.

4.9. Stosowanie kryteriów testowych
W czasie egzaminów teoretycznych etapowych zaleca się w miarę możliwości stosować formę testową.. Forma testowa egzaminu jest obowiązująca na egzaminie końcowym kursu.

Pytania testowe należy konstruować wg następujących zasad:
- powinny być sformułowane w sposób dający możliwość wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi z pośród 4 podanych;
- powinny dotyczyć zasadniczych zagadnień z danej dziedziny wiedzy;
- powinny zawierać jedynie ogólnie uznane międzynarodowe skróty, a w przypadkach wątpliwych należy stosować pełną nazwę;
- powinny być sformułowane w możliwie prosty językowo sposób;
- prawidłowa odpowiedź musi być całkowicie poprawna lub bez wątpienia najbardziej odpowiednia;
- odpowiedzi nieprawidłowe powinny wydawać się prawdopodobne dla osób nieodpowiednio przygotowanych do egzaminu.
W czasie egzaminów kandydat musi wykazać, że posiada wiedzę teoretyczną odpowiednią dla udzielenia poprawnej odpowiedzi. Zestaw pytań powinien być dobrany tak, aby bardziej istotna część wiedzy była poruszana w większej liczbie pytań. Pytania powinny dotyczyć zakresu wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Czas trwania egzaminu powinien być tak dobrany, aby średnio na pytanie niewymagające obliczeń zdający miał jedną do dwóch minut czasu, a na pytanie wymagające obliczeń 10 minut.

4.10. Skala ocen i kryteria ich wystawiania
Podstawą zaliczenia kursu jest osiągnięcie przez jego uczestnika pozytywnej oceny z pisemnych (testowych) sprawdzianów (taki wynik gwarantuje co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi na pytania) i stanowi formalny dowód właściwego przygotowania, uprawniającego Ośrodek do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu i podjęcia szkolenia praktycznego oraz przystąpienie do egzaminu państwowego przed LKE.
Stosowana skala ocen:
Zaliczony (Passed) 100%-75% poprawnych odpowiedzi
Niezaliczony (Failed) < 75% poprawnych odpowiedzi

UWAGA!
Zarówno w szkoleniu teoretycznym jak i praktycznym nie stosuje się skali ocen pośrednich.

Imienny Protokół egzaminacyjny teoretycznego kursu samolotowego oraz kopię Zaświadczenia ukończenia szkolenia przechowuje się w teczce osobowej ucznia-pilota.

Stanisław Tołwiński
Prezes Zarządu
Invest Mazury Sp. z o.o.

Zatwierdzony dnia 11.02.2013r.


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt